Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Wormer streeft ernaar om uw privacy zo
goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied
van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw
gegevens omgaan.
Categorieën persoonsgegevens
In het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst laat u bepaalde gegevens bij ons
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat
ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• De naam van uw andere zorgverleners;
• Tijdstip van uw afspraak;
• Betalingsgegevens;
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een
juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens
verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over
actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub
f van de AVG.
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
• Het bijhouden van uw medisch dossier;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van een behandeling;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens in
beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de
overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat
voorschrijft.
Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring
beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het
bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet
op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening
met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen
getroffen. Tandartspraktijk Wormer werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging.
Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.
Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze
websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat
wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van
toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u
daar verder gebruik van maakt.
Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons
verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking
te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U
kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan
tandartspraktijkwormer@gmail.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 075-642
45 85. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de
wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht- over-gebruik-
persoonsgegevens
Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen
via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor
contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Tandartspraktijk Wormer
Koetserstraat 9
1531 NX Wormer
075- 642 45 85
tandartspraktijkwormer@gmail.com